CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


 

  

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DV HVNNVN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./TB-ĐTPT

 

 

Hà Nội, ngày …  tháng 01  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Biểu mẫu đăng ký lịch tuần và mẫu văn bản phát hành

 

Để các văn bản trong Công ty có sự thống nhất, đúng thể thức và thuận tiện trong quá trình công tác, Công ty xin thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên:

1. Mẫu công văn hành chính của Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (mẫu kèm theo) và đăng trên Website Công ty theo địa chỉ: IDS-VNUA.edu; nongnghiep1.vn (mục mẫu văn bản).

2. Mẫu đăng ký lịch tuần  (mẫu kèm theo).

Phòng Hành chính tổng hợp chịu trách nhiệm tiếp nhận bản đăng ký lịch tuần qua địa chỉ mail: Consultant@vnua.edu.vn hoặc qua số điện thoại Văn phòng (04 3 676 2116) và đăng trên Website Công ty chậm nhất vào 7 giờ sáng thứ 2 hàng tuần.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- GĐ Công ty (để B/c);

- Lưu VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN QUÂN