CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


      BỘ NN&PT NÔNG THÔN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  HỌC VIỆN NNVN                                                                                                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

       
   

 

 

 

ĐIỀU LỆ

Công ty Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2360/QĐ-HVN ngày 10 /8/2015)

 
 

 

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, mục tiêu Công ty

Công ty Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu Học Viện Nông nghiệp Việt Nam (tiền thân là Công ty Tư vấn và Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp I được Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội I (nay là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam) thành lập tại Quyết định số 296/QĐ-NNI ngày 23/3/2006 và được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh lần đầu số:0104000393 ngày 05/05/2006.

Công ty là đơn vị thuộc Học viện, có tư cách pháp nhân độc lập theo quy định của pháp luật.

Công ty được thành lập nhằm mục tiêu phát huy những ưu thế về khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện); nơi triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ tiên tiến ra thị trường; tham gia phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, nơi trau dồi thực tế của cán bộ, sinh viên Học viện; tận dụng ưu thế và năng lực nhàn rỗi của Học viện nhằm tạo thêm nguồn thu cho Học viện, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhà nước không cấm, thực hiện các hoạt động xã hội hóa trong Học viện vvv…

Điều 2. Tên và trụ sở Công ty

1. Tên Công ty

- Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Tên tiếng anh: INVESTMENT DEVELOPMENT AND SERVICE OF VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY  OF AGRICULTURE  COMPANY LIMITED- Tên giao dịch: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Tên viết tắt: VNUA-IDS CO.,LTD

2. Trụ sở công ty

a) Trụ sở chính: Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại 0436762116

- Fax: 0436762116

- Web: assac.vn; nongnghiep1.vn; huacol.vn

b) Văn phòng giao dịch:

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Thị trấnTrâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật

1. Công ty có 01 (một) người đại điện theo pháp luật.

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Khi giám đốc vắng mặt mà không thể thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình; vắng mặt tại công ty trong thời gian từ 10 ngày trở lên; đi nước ngoài từ 10 ngày trở lên thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một phó giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc. Người được giám đốc ủy quyền chỉ được nhân danh giám đốc thực hiện công việc được ủy quyền trong thời gian được ủy quyền.

Khi giám đốc vắng mặt trong các trường hợp nêu trên mà không ủy quyền cho người khác thì Hội đồng thành viên (HĐTV) chỉ định một phó giám đốc thay thế trong thời gian giám đốc vắng mặt.

Trường hợp khác thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc do hội đồng thành viên xem xét quyết định.


Slideshow Image 1

Slideshow Image 1

Slideshow Image 1

Slideshow Image 1

Slideshow Image 1

Slideshow Image 1