CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

---------------------------------------

Số:  783 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

 

Hà Nội, ngày 10  tháng  6  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động,

bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

và Khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của  Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, Học viện hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 như sau:

I.  ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Đối tượng    

Tất cả công chức, viên chức và người lao động hợp đồng làm việc tại Học viện và các đơn vị gọi chung là viên chức đều được đánh giá hàng năm, kể cả CBVC đi học ở nước ngoài. Đối với Chủ tịch Hội đồng Học viện và công chức (Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện) thực hiện theo quy trình riêng.

-  Trường hợp viên chức chuyển công tác từ nơi khác về đơn vị trong năm học sẽ được xếp loại theo kết quả công tác tại đơn vị mới và nhận xét đánh giá của đơn vị công tác cũ trong thời gian tương ứng trước khi chuyển về đơn vị.

- Trường hợp viên chức nghỉ công tác theo chế độ, đi học tập, bồi dưỡng  trong nước hoặc nước ngoài được Giám đốc đồng ý và có báo cáo kết quả gửi về từ đạt yêu cầu trở lên, không vi phạm kỷ luật tại cơ sở đào tạo và viên chức mới được tuyển dụng, hợp đồng lao động có thời gian làm việc dưới 10 tháng thì đơn vị vẫn đánh giá, phân loại nhưng ở mức cao nhất là Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Nguyên tắc đánh giá viên chức

a) Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao vàkết quả thực hiện nhiệm vụ; cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức.

b) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

c) Việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

d) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

e) Trường hợp công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

3. Nội dung, tiêu chí đánh giá viên chức

3.1. Nội dung đánh giá

a) Viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

b) Riêng đối với viên chức quản lý ngoài những nội dung nêu trên còn xem xét thêm các nội dung sau:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3.2. Tiêu chí đánh giá

Thực hiện theo quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (phụ lục kèm theo)

Lưu ý:

a) Đối với mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt buộc phải có công trình khoa học, đề tài, đề án hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả từ cấp Học viện trở lên được cấp có thẩm quyền công nhận. Các đơn vị lưu kết quả và trình Giám đốc Học viện khi có yêu cầu

b) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại mức cao nhất Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Quá hạn hoàn thành đề tài, chậm nộp báo cáo khoa học;

+ Gia hạn cao học thời gian từ ≤ 03 tháng;

+ Gia hạn nghiên cứu sinh thời gian từ  ≤ 06 tháng;

+ Chậm hoàn thành hợp đồng giáo trình, bài giảng.

 c) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại mức cao nhất Hoàn thành nhiệm vụ

+ Gia hạn cao học từ lớn hơn 03 tháng đến ≤ 06 tháng

+ Gia hạn nghiên cứu sinh thời gian từ lớn hơn 06 tháng đến ≤ 12 tháng.

 đ) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại mức Không hoàn thành nhiệm vụ

+ Cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

+ Thiếu giờ dạy, thiếu nghiên cứu khoa học (số giờ không bù đủ cho nhau);

+ Gia hạn cao học lớn hơn 06 tháng, nghiên cứu sinh lớn hơn 12 tháng;

+ Vi phạm các quy định về: dạy và học, dân số, nhà đất, bảo vệ, tài chính....

4. Phân loại đánh giá

Theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức, phân loại các mức như sau:

a)  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b)  Hoàn thành tốt chức nhiệm vụ.

c)  Hoàn thành nhiệm vụ.

d)  Không hoàn thành nhiệm vụ      

5. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá

a) Giám đốc Học viện trực tiếp đánh giá Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện trên cơ sở đề nghị của đơn vị.

b) Trưởng đơn vị đánh giá Phó trưởng đơn vị và viên chức trong đơn vị; Trưởng khoa đánh giá Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn; Trưởng Bộ môn đánh giá Phó Trưởng bộ môn và viên chức trong Bộ môn.         

6. Trình tự, thủ tục đánh giá

Bước 1: Viên chức tự đánh giá, phân loại (theo mẫu).

Bước 2:

a) Viên chức trình bày kết quả đánh giá, phân loại của mình trước cuộc họp đơn vị để các thành viên dự họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Đối với các Khoa:

- Trưởng Bộ môn tổ chức họp đánh giá, phân loại với thành phần tham dự là toàn thể viên chức trong bộ môn.

Trưởng khoa tổ chức họp đánh giá, phân loại với thành phần tham dự: Trưởng các bộ môn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Đại diện Đoàn TNCS HCM là viên chức.

Đối với Ban, Công ty, Viện, Trung tâm:

Trưởng đơn vị tổ chức họp đánh giá với thành phần tham dự là toàn thể viên chức          

b) Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý cần xin ý kiến nhận xét bằng văn bản của chi ủy (Ban Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc Học viện xin ý kiến của Đảng ủy Học viện nhận xét đối với Trưởng đơn vị trực thuộc Học viện,Trưởng đơn vị xin ý kiến của Chi ủy cơ sở tại đơn vị nhận xét đối với viên chức quản lý từ phó trưởng đơn vị trở xuống).

Bước 3: Trưởng đơn vị đối chiếu với các tiêu chí quy định và trên cơ sở Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, ý kiến của thành viên dự họp và ý kiến của chi ủy quyết định phân loại đối với từng viên chức.

Lưu ý: Không thực hiện việc lấy phiếu của tập thể viên chức trong đơn vị về việc đánh giá, phân loại viên chức.

II.  BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC

Thực hiện theo Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng chỉ xét danh hiệu thi đua khi cá nhân và tập thể đã đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 theo Công văn số 1301/TB-HVN ngày 21/9/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc.

a) Chiến sỹ thi đua cơ sở:

- Tỷ lệ đề nghị cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của đơn vị tối đa không quá 15% tổng số các cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó lãnh đạo (những người được hưởng phụ cấp chức vụ) chiếm không quá 50%. Nếu đơn vị có số dư thì được làm tròn. Các đơn vị lập danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp. Hội đồng Thi đua, khen thưởng sẽ tính 15 % số chiến sỹ thi đua/tổng số lao động tiên tiến trong toàn Học viện (Chủ tịch Hội đồng Học viện và Ban Giám đốc không tính trong tỷ lệ này).

Đối với những đơn vị trực thuộc Học viện có số lượng nhỏ hơn 10 người thì tùy mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân mà đơn vị đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện.

- Đối với cá nhân nếu đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở thì ngoài Báo cáo thành tích theo quy định chung còn phải nộp Báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến.

b) Tập thể Lao động tiên tiến: Áp dụng đối với tập thể như: Bộ môn, khoa, phòng, ban và tương đương.

c) Tập thể Lao động xuất sắc: Chỉ áp dụng đối với tập thể là các đơn vị trực thuộc Học viện như: Khoa, phòng, ban và tương đương.

III. KHEN THƯỞNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP HỌC VIỆN

- Các đơn vị lựa chọn tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất của đơn vị ít nhất là trong 5 năm gần đây; mỗi đơn vị, cá nhân chỉ được lựa chọn một mức khen thưởng để trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện xem xét quyết định và làm thủ tục trình cấp trên nếu đề nghị Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ưu tiên các cá nhân, tập thể đã đăng ký thi đua theo kế hoạch số 538/KH-HVN, ngày 25/4/2016 của Giám đốc Học viện về phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối với tập thể chỉ khen thưởng cho tập thể là đơn vị trực thuộc Học viện như: Khoa, phòng, ban và tương đương.

-  Đơn vị có số lượng viên chức từ 60 người trở lên: xét chọn, đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân (riêng khoa Nông học: có số lượng viên chức trên 100 người thì được đề nghị 01 tập thể và 02 cá nhân);

-  Đơn vị có số lượng viên chức nhỏ hơn 60 người: xét chọn, đề nghị 01 tập thể hoặc 01 cá nhân.

            Lưu ý: Các tập thể và cá nhân đã được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2015 thì không xem xét đề nghị Bộ trưởng khen thưởng lần này.

2. Giấy khen của Giám đốc Học viện

Đối với tập thể áp dụng khen thưởng đến các bộ môn; số lượng khen thưởng như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian đánh giá viên chức và bình xét danh hiệu, thi đua năm học được tính từ 01/7/2015 đến 30/6/2016. Thời gian còn lại của năm học nếu tập thể, cá nhân nào vi phạm thì Thường trực hội đồng sẽ căn cứ tiêu chuẩn và kết quả họp Hội đồng đề nghị Giám đốc quyết định.

2. Đối với đơn vị

a) Trưởng đơn vị phổ biến đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị mình quản lý các văn bản liên quan;

b) Tổ chức họp đánh giá, phân loại viên chức và thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo quy định, tổ chức xét thi đua, khen thưởng tại đơn vị; Xét trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng được tham gia ý kiến (riêng đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởphải đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 90% trở lên).

3. Hồ sơ đánh giá viên chức và đề nghị khen thưởng (theo mẫu của phụ lục) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ)  trước ngày 25 tháng 6 năm 2016  bằng văn bản và qua email: Pvdong@vnua.edu.vn, gồm tài liệu sau đây:

a) Đánh giá viên chức

- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức;

- Biên bản họp của đơn vị, bộ môn;

- Danh sách tổng hợp đánh giá, phân loại viên chức;

- Ý kiến nhận xét của cấp ủy đối với viên chức quản lý.

b) Bình xét danh hiệu thi đua năm học

Theo biểu mẫu Quy định công tác thi đua, khen thưởng

c) Khen thưởng Kỷ niệm 60 năm

- Danh sách khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ, Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Tài chính - Kế toán, Khoa học công nghệ, Thanh tra, Hợp tác quốc tế, Quản lý đào tạo; Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, Văn phòng Học viện; Nhà xuất bản Học viện; Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của, Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Ban Thanh tra nhân dân Học viện; Công đoàn Học viện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện có trách nhiệm gửi báo cáo, số liệu liên quan đến công tác đánh giá, phân loại viên chức và bình xét thi đua cho Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện để việc xét duyệt được thuận lợi, chính xác. Thời gian cung cấp trước ngày 25/6/2016.

Giám đốc yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa rõ cần trao đổi với Thường trực Hội đồng Thi đua Học viện để cùng xem xét, giải quyết. Các đơn vị có thể xem Thông báo và các biểu mẫu trên website của Học viện:http://www.vnua.edu.vn/tccb mục Thi đua khen thưởng./.   

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:VT,TC,LT(50).       

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan