CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


TT

Tên Quy định

1

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBVC

2

Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng công tác của CBVC

3

Quy định về kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí

4

Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo | Phụ lục

5

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh

6

Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

7

Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học

8

Quy định về liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

9

Quy định về dạy và học đại học hệ VLVH

10

Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ

11

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ

12

Quy định về quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ

13

Quy định về quản lý hoạt động KHCN

14

Quy định về sở hữu trí tuệ

15

Quy định về quản lý các hợp đồng

16

Quy định về chấm thi tuyển sinh của Học viện

17

Quy định về công tác hợp tác quốc tế

18

Quy định về văn hóa và quan hệ công sở

19

Quy định quản lý công lao động nghĩa vụ xây dựng trường của người học

20

 Quy định về quản lý đất đai và công sở

21

 Quy định về quản lý tài sản

22

Quy định về quản lý khu túc xá và sinh viên nội trú

23

Quy định về quản lý người nước ngoài làm việc, học tập tại trường

24

Quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính

25

Quy định về công tác sinh viên

26

Quy định về công tác chăm sóc sức khỏe và y tế học đường

27

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

28

Quy định về thăm hỏi, phúng viếng, lễ tang đối với CBVC, người lao động hợp đồng, thân nhân của CBVC và sinh viên

29

 Quy  định về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo

30

Quy định về công tác lưu trữ

31

 Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của Học viện

32

Quy định về hội họp, lễ khai giảng, lễ kỷ niệm

33

Quy định về quản lý hoạt động của các trung tâm, viện, công ty

34

Quy định về in sao đề thi tuyển sinh (lưu hành nội bộ)

35

Quy định về các quy trình tổ chức thi và chấm thi B1

36

Quy định về quản lý hoạt động của các khu dịch vụ

37

Quy định hoạt động của Tạp chí Khoa học và Phát triển

38

Quy  định về cung cấp thông tin và phát ngôn

39

Quy định về phân công quản lý đào tạo

40

Quy định về chế độ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

41

Quy định về quản lý và sử dụng giảng đường

42

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

43

Quy định về thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động

44

 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng

45

Quy định về xây dựng, quản lý và in sao đề thi

47

Quy định về chế độ thỉnh giảng

48

Quy định về trợ cấp đối với cán bộ viên chức

49

Quy định về Quản lý và sử dụng nghĩa trang Gò Cung Bắc

50

Quy định về khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu

51

Quy định về công tác văn thư, hành chính

52

Quy chế chi tiêu nội bộ

53

Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

54

Quy định về công tác giáo trình

55

 Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

56

 Quy định về chấm thi tập trung

57

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

58

Quy định về phòng, chống lụt, bão

59

  Quy định về thanh tra các kỳ thi

60

  Quy định dạy và học môn giáo dục thể chất

61

  Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị

62

  Quy định quản lý hồ sơ viên chức và người lao động

63

  Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động

64

Hệ thống  nhận diện trực quan và Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống nhận diện trực quan | Quyết định

65

  Quy định Dạy, học và đánh giá kết quả chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh

  66   Quy định về hợp đồng lao động